המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מרצה/מרצים
פרופ' שלמה אהרונסון, עוזי עילם
תאריך
10/2/2010
מקום
יד בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים, שעה 19.30
הרצאה