המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל כוויתי: המוסלמים אחראים לשנאה כלפיהם במערב
25/3/2006

 

ליברל כוויתי: המוסלמים – ולא בן לאדן – אחראים לשנאה כלפיהם במערב 

 

האינטלקטואל הכוויתי הליברל, ד"ר אחמד אל-בע'דאדי, גורס כי לא בן לאדן הוא האשם בהתגברות השנאה כלפי המוסלמים בעולם, כי אם המוסלמים בעצמם. זאת משום שהם לא גמלו טובה תחת טובה למדינות המערב שקלטו אותם, אלא נגררו אחר אנשי הדת ואיימו לתקוף אותן מתוכן. לדעתו, על המוסלמים במערב להכריז על קבלת ערכי המערב ולנתק את קשריהם עם המוסלמים במזרח ועם אנשי הדת.[1] להלן תרגום חלקים מן המאמר:

 

"אסאמה בן לאדן הוא טרוריסט, פושע, רוצח, שפל וכל יתר התארים הבלתי אנושיים נכונים לגביו, אך הוא אינו אחראי בשום אופן להתגברות השנאה במערב כלפי המוסלמים. שנאה זו באה לידי ביטוי בכך שלאחרונה הממשלות המערביות נוקטות אמצעים חדשים רבים כדי לעצור את זרימת המוסלמים לאמריקה ולאירופה. בנוסף הן משתמשות בחוקים המגבילים את החירויות ומפרים את זכויות האדם בתור אמצעי זהירות ועל מנת לספק ביטחון לאזרחים [...]

 

למרות העובדה שהמוסלמים מתפארים בכך שהאסלאם הוא הדת המתפשטת [במהירות הגדולה] ביותר באמריקה ובמערב [...], דת זו היא הסתומה ביותר עבור האירופים והאמריקאים. מה שמצער באמת הוא שקושרים את האסלאם לטרור בשל השימוש הרב שעושים הטרוריסטים בפסוקים ובחדית'ים להצדקת פעולות הטרור [...] דברי הדרשנים במסגדים, במאמרים ובאמצעי התקשורת השונים המאשימים את הלא מוסלמים בכפירה, קללותיהם ותיאורם את היהודים כצאצאי קופים וחזירים, יצרו לאסלאם דימוי של דת בלתי סובלנית הדוחה פלורליזם דתי. לפיכך, המוסלמים הם האחראים לסילוף האסלאם בעיני המערב המודרני והם אלה שנכשלו בהצגת דמות חיובית של האסלאם. לכן הם האחראים לכל הצרות הפוקדות את המוסלמים כיום.

 

מדוע אינני מגנה את בן לאדן? משום שבן לאדן לא שאל בעצת איש האם להיות טרוריסט, לרצוח אנשים או להרוס את המדינה ואת המאמינים. אללה זיכה אותנו בשכל כדי שנבחין בין אמת לשקר ובין טוב לרע. האם ראיתם מישהו מבין אלה המסיתים את האנשים לג'יהאד שהלך בעצמו או ששלח את אחד מבניו לג'יהאד למען אללה? להיפך. בשעה שהם דוחפים את החפים מפשע לג'יהאד בעיראק ובצ'צ'ניה, הם עצמם מגדילים את מספר נשותיהם [...]

 

אסאמה בן לאדן לא הכריח איש לצאת לעיראק, לרצוח את בניה ולהרוס את מוסדותיה. הוא לא אילץ איש לרצוח אנשים חפים מפשע בסעודיה, כווית, אמריקה ומדינות אירופה. בן לאדן לא אמר למוסלמים במערב: שנאו את המדינה שנתנה לכם מחסה לאחר בריחתכם [ממולדתכם] והפכה אתכם לעשירים לאחר שהייתם עניים, שהאכילה אתכם לאחר שהייתם רעבים, העניקה לכם חירות לאחר השעבוד במדינותיכם המוסלמיות והעניקה לכם חינוך אחרי שהייתם בורים. אתם גרמתם לכל האסונות הללו מתוך בחירתכם ורצונכם החופשי. שאפתם לדברים הרעים מרצונכם ולא גמלתם טובה תחת טובה. לפיכך, מה אתם מצפים מהמערב כשהוא רואה את אזרחיו נרצחים בשם הדת, צופה בשנאה בשם הדת וסופג את נזקי הטרור בשם הדת? טבעי מאוד שהמערב ישנא אתכם ויהדק את החבל סביב צווארכם לבל 'תפלשו אליו מתוך ביתו' כפי שאתם מצהירים בהודעותיכם ובדרשותיכם [...]

 

האמת שעמה חייבים להתמודד היום היא שהאנשים במערב אינם סומכים עוד על המוסלמים באופן כללי. לכן על המוסלמים במערב לנתק לחלוטין את הקשר עם המוסלמים במזרח ולתקן את מה שהתקלקל ביחסיהם עם החברות המערביות על ידי הכרזה על קבלת הערכים ההומאניים שעל פיהם הם התקבלו במערב. כמו כן, הם נדרשים לנתק את הקשר עם אנשי הדת ופסקי ההלכה שלהם [...] אם הם לא יעשו כן, עליהם לשאת בתוצאות ובקשיים שיבואו עליהם. אל להם להוכיח את בן לאדן ואל-זרקאוי, אלא את עצמם על שנגררו מתוך בורות אחר דעותיהם של חכמי הדת [...]"