המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שבועון מצרי ממסדי: הבוגדנות בדמם של היהודים
19/10/2003

 

שבועון מצרי ממסדי: הבוגדנות והמרמה הם בדמם של היהודים

 

שיח' מנצור אל-רפאעי עביד, לשעבר תת שר ההקדשים המצרי לענייני מסגדים וקוראן, פרסם בשבועון הדת "עקידתי", המוצא לאור על ידי היומון המצרי הממסדי "אל-גמהוריה", מאמר חריף נגד היהודים תחת הכותרת "הבוגדנות והמרמה הם בדמם". להלן תרגום המאמר:

 

"במשך כל חייהם חיו היהודים בקן של שחיתות כשהם מפיצים תועבה ונלחמים במידות הטובות ולכן אללה קילל אותם לעולם בפי הנביאים. הם תמיד מפיצים בוגדנות, שכן זו דרך חייהם ואופן התייחסותם לאנשים. הם עובדים את הכסף, מקדשים אותו והופכים אותו אמצעי להפצת תועבה  כדי לנפץ את ערכי המוסר. משום כך אמר האל ישתבח (קוראן 5, 78-79): 'הכופרים מקרב בני ישראל קוללו על ידי דוד וישו בן מרים משום שסררו ונהגו בתוקפנות. הם לא הניאו איש את אחיו שלא לעשות את הרע אלא עשו זאת [בעצמם] ואכן רעים מעשיהם'. האל, ישתבח ויתעלה, לא מקלל [בדבריו] את כל היהודים, משום שיש בקרבם קבוצה שידעה את האל והאמינה בו... לחלק מהיהודים, גם אם הם מיעוט, יש הגינות ומצפון.

 

בין המעשים החצופים וטענות השווא [של היהודים] נכללת גם אמירתם: 'אין עלינו חובה כלפי הגויים' (קוראן 3, 75). כלומר, כל מי שלא יהודי... זכויותיו מופקרות ואין כבוד לכספו. אין מגנים את היהודי ואין מענישים אותו אם הוא תוקף גוי. אם אחד הגויים מוסר פיקדון ליהודי והיהודי לוקח אותו [לעצמו] - זו זכותו. אדרבה, לטענתם, [אפילו] מודים לו על מעשה שכזה, משום שהיהודים רגילים להתכחש לפיקדונות הגויים. הם יודעים שהתורה הורתה להם לטפל בפיקדונות [ביושר] אך טבעם המגונה ואנוכיותם גרמו להם לסלף את דברי התורה בהתאם לשאיפותיהם. הם טופלים שקרים על אללה והם יודעים זאת. האל הבהיר זאת בדבריו (קוראן 3, 75): 'מבין אנשי הספר יש מי שאם תפקיד בידו כיכר (כסף) הוא ישיבנו לך, ומהם מי שאם תפקיד בידו דינאר, לא ישיבנו לך, אלא אם לא תחדל לתבוע זאת ממנו, משום שאמרו: אין עלינו חובה כלפי הגויים. הם טופלים על אללה שקרים והם יודעים זאת'.

 

היהודים אומרים: אם נכלה את כספם של הגויים ונגלה תוקפנות כלפיהם, אללה ימחל לנו ולא ניענש, משום שאנו בניו של אללה והאהובים עליו ביותר. על כך ענה להם הקוראן: אתם לוקחים את מתת העולם הזה [אך] הבלי העולם הזה הם בני חלוף ודלים. אתם אומרים שאתם בניו של אללה והאהובים עליו ביותר (קוראן 5, 18) אך נפשותיכם שפלות ומעשיכם נקלים ואתם לוקחים שוחד ומכלים את כספי היתומים בצורה עושקת ולוקחים כל מתת מחיי העולם הזה, ולכן נאמר בפרוש הקוראן של אבן כת'יר: '...כאשר איש מבני ישראל נתבקש לשפוט הוא לקח שוחד. שאלו אותו: כיצד אתה לוקח שוחד במשפט? והוא ענה: ייסלח לי. בני ישראל האחרים דברו בגנות מעשיו וכאשר הוא מת או הודח ותפס את מקומו אחד מאלו שדיברו בגנותו, [גם] הוא קיבל שוחד.' בפירוש הקוראן של אל-קורטבי נאמר: 'אדם שהיה בעל תביעה צודקת נהג לתת [לשופטי בני ישראל] שוחד ואז הם היו מוצאים את ספרו של אללה ופוסקים לטובתו, וכאשר בא אליהם שקרן שהאמת אינה לצדו, הם לקחו ממנו שוחד, הוציאו את הספר שכתבו בידיהם ופסקו לטובתו [של השקרן].' הם לקחו שוחד וחשקו בהנאות העולם הזה והקוראן נזף בהם על כך בפסוק ברור (קוראן 7, 169)...

 

אכן הבוגדנות היא טבעם של היהודים והם לא ייפטרו ממנה לעולם, לכן עלינו להישמר מפניהם בשעה שאנו עוסקים עמם במסחר או בדבר אחר. הרעל מצוי בבן הנחש [קרי, ביהודי] והוא יורק אותו על ידידו ועל אויבו ללא הבחנה. שום יהודי אינו מכיר את הידידות היפה אלא את האינטרס שלו בלבד. לכן הם הפרו את ההסכמים והבריתות ולא הכירו בכך שלידיד יש זכות והם כמו שנאמר עליהם (קוראן 9, 10): 'לא מכבדים שבועה או אמנה אשר ניתנו למאמין [מוסלמי]'."[1]


[1]  עקידתי, מצרים, 14.10.2003. ר' http://www.algomhuria.net.eg/akidaty/today/truth/detail01.asp