המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב כורדי-עיראקי: די לכנות את היהודים "צאצאי הקופים והחזירים"
30/12/2014


כותב כורדי-עיראקי: יש לחדול לכנות את היהודים "צאצאי הקופים והחזירים"

 

במאמר שכותרתו "האם היהודים הם באמת צאצאי הקופים והחזירים?", קרא הכותב הכורדי-עיראקי, מהדי מג'יד עבדאללה, בטורו באתר הליבראלי www.elaph.com, לערבים ולמוסלמים להפסיק להתייחס ליהודים כאילו היו צאצאי הקופים והחזירים. זאת משום שהכינוי "צאצאי הקופים והחזירים" מבוסס על סיפור כוזב במסורת האסלאמית, לדבריו. הוא הוסיף כי בשל חוסר יכולתם של הערבים והמוסלמים להתמודד עם היהודים ולהיות טובים מהם, הם בחרו להמציא סיפורים שמשמיצים אותם.

 

מהדי מג'יד עבדאללה


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:[1]

 

היהודים סבלו מהטלת דופי במוצאם יותר מכל עם אחר שלא בצדק

"במהלך ההיסטוריה הנצחית שלהם, סבלו היהודים מהטלת דופי בייחוס ובמוצא שלהם כפי שאף עם אחר בכל העולם לא סבל. הסיבה לגילויי הטלת הדופי הללו, שהגיעו עד כדי קללות, גידופים והשמצות, היא צרות העין והשנאה של העמים הערביים האסלאמיים וחוסר יכולתם להתמודד עם היהודים ולהיות טובים  מהם. לכן הם בחרו בכלי שבו משתמש אדם חסר אונים – פברוק דברים והמצאת סיפורים.

 

הערבים המוסלמים נשענים על סיפור שמצוי במסורת שלהם ושמידת אמינותו לא ידועה, לפיו כמה מבני ישראל מרדו באל והוא הפכם לקופים וחזירים למשך שלושה ימים ולאחר מכן השמידם, בלא שנולד אף צאצא ליצורים הללו.[2] לדברי הערבים, אללה אינו עושה דבר שאין מאחוריו שיקול דעת. נברתי רבות ולא הבנתי את שיקול הדעת של אללה מאחורי הפיכת היהודים [לקופים וחזירים] והשמדתם לאחר מכן. מדוע הוא לא השמידם מיד מבלי להשפילם ולפגוע בכבודם?

 

[גם אם] נניח שיש ממש בסיפור, הרי שהוא חל [רק] על חלק מהיהודים והוא קשור לאירוע ולזמן מסוימים, מדוע אפוא אנו מחילים אותו על כלל היהודים בכל הזמנים? מעבר לכך, ניתן לומר שהערבים המוסלמים עיוורים, שכן עיניהם מכוסות בערפל של גזענות ובוז לאחר, היות שהם רואים רק את הסיפור הזה ב[כל] ההיסטוריה והמסורת שלהם ומתעלמים מעשרות סיפורים אחרים שיש בקוראן ובחדית'ים של הנביא מוחמד. [סיפורים אלה] מתארים את היהודים כצאצאיהם ובניהם של הנביאים יעקב, המכונה ישראל, של יוסף הצדיק ושל שאר הנביאים המהוללים שהאסלאם קורא לכבדם ומתייחס לאי אמונה בהם ולגידופם כאל כפירה וסטייה מדרך הישר.

 

כמו כן, מדוע הפיכת [האדם] לחיה נעשתה ליהודים בלבד ? האם מתקבל על הדעת שאללה הפך את בריותיו לחיות רק משום שהם מרדו בו? אם כך, היה עליו להפוך את כל בני האדם לחיות משום שהם פשעו והם ממשיכים לבצע פשעים איומים פי כמה מאות ממה שעשו היהודים. לפי הסיפור הכוזב במסורת האסלמית, הסיבה להפיכת היהודים לחיות הייתה משום שעסקו בציד ביום שבת [מלאכה האסורה בשבת ע"פ היהדות], וזהו חטא פשוט בהשוואה לחטא של עשיית מעשה סדום, ניאוף, עריפת ראשים כראשי צאן, לקיחת נשים בשבי ומכירתן בשוק סוחרי העבדים, קיום יחסי מין בכפייה עם קטינות שגילן פחות מ-14 ועוד.

 

יש לכנות את היהודים צאצאי הנביאים במקום צאצאי הקופים והחזירים

האנשים המקישים מן העבר על ההווה ועל העתיד ולפיכך מתארים את היהודים כצאצאי הקופים והחזירים, צריכים לכנות גם את עצמם צאצאי ההומוסקסואלים וצאצאיהם של בעלות הדגלים האדומים (בחצי האי ערב בתקופה שלפני האסלאם נשים זונות נהגו להניף דגלים אדומים כסימן לכך שהן מציעות את גופן להנאה מינית). זאת בהתאם לעיקרון שלפיו הם מתייחסים לאחרים.

 

האסון הנורא הוא שכאשר היהודים כועסים על אלה המתארים אותם כך, לא מדברים איתם ולא מתרועעים עימם, הם מואשמים בכך שהם גזענים ומתנשאים המתייחסים לאחר בבוז. אם כך, היהודים אמורים להסכים להיות קופים וחזירים, לחייך בפני מי שאומר להם זאת, לחבקו ולנשקו.

 

לסיכומו של דבר, הגיע הזמן שהערבים והמוסלמים ישנו את כינוי היהודים 'צאצאי הקופים והחזירים' ויחליפו אותו בכינוי 'צאצאי הנביא יעקב, הנביא יוסף והנביא משה'. זהו הדבר הראוי ביותר לַכּבוד, לשלום ולשמירה על הכבוד האנושי. האם יש אוזניים קשובות?"

 

 

 [1]וwww.elaph.com, 13.9.2014; מאמר דומה פרסם בעבר ד"ר יוסף אל-חאדרי, ביומון התימני עדן אל-ר'ד. ראו גם דוח ממרי בנושא השימוש שעושים אנשי דת מוסלמים בכינוי "קופים וחזירים"

[2] הסיפור מופיע בקוראן בסורה 7 פסוקים 167-163