המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
English
תנאי שימוש באתר

1. מובהר בזאת כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה, ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן התכנים המובאים באתר בלא הסכמה בכתב ומראש מבעל האתר. הינך רשאי/ת להשתמש בתכני MEMRI ו/או "יסודות שלום" למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
3. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
4. מכון MEMRI ו/או "יסודות שלום" אינו מתחייב כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות, או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
5. מכון MEMRI ו/או "יסודות שלום", לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף,  שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקוים בהעברת המידע.
6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למכון, ולמשתמש לא תהיה כל זכות שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
7. מכון MEMRI ו/או "יסודות שלום" שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור, יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
8. המכון (באמצעות חברה חיצונית) יהיה רשאי לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסם זאת באתר 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה.
ממרי - להכיר את השכנים כדי לעשות שלום